Algemene Voorwaarden Simply Sober Online

Inleiding

Simply Sober is een online platform om je te helpen om meer blijdschap en geluk te ervaren, met een bewustere levensstijl. Hiermee ontstaat een betere balans in je leven en meer positieve energie. Er zijn drie pakketten: een try out van 7 dagen en twee 30 dagen programma’s. Met de 30 dagen programma’s krijg je zeer uitgebreide informatie en handvatten om je wens om meer blijdschap en tevredenheid te ervaren te behalen.

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van de onlineprogramma’s onder de naam Simply Sober en Simplysober.nl. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van het programma. Wij adviseren je dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen.

Artikel 1. Definities

1.1 Simplysober.nl: Esterelle van Zanten Coaching en Training, gevestigd aan de Koedijklaan 20, 1406KZ te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 76129918, handelend onder de naam Simply Sober.nl.

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Simply Sober een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.4 Het Platform: het Programma van Simply Sober en Simplysober.nl, te raadplegen via www.simplysober.nl en alle bijbehorende sub domeinen, apps, e-mails, magazines, boeken etc.

1.5 De Programma’s en Challenges: het 7-dagen programma en de 30-dagen Programma’s en challenges zijn de producten welke Simplysober.nl aanbiedt aan gebruikers om gestructureerd te werken aan een leuker leven en een betere leefstijl.

1.6 De Overeenkomst: Indien je deelneemt aan de 7 dagen of de 30-dagen programma’s heb je na betaling daarvan een Overeenkomst met Simplysober.nl.

1.7 Reviews: Beoordelingen en testimonials van Gebruikers. Deze beoordelingen kunnen op de Programma’s van toepassing zijn of op afzonderlijke pagina’s, producten of informatie van Simplysober.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder gebruik van het Platform en Programma van Simplysober.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door het gebruik van het Platform gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien Simplysober.nl daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

2.4 Indien Gebruiker een product bestelt via het Platform, gelden deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3. INFORMATIE OP DE WEBSITE

3.1 De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Simplysober.nl staat nimmer in voor het resultaat wat door de Gebruiker wordt behaald. De content, de programma’s en de Challenges bieden handvatten en dienen als hulpmiddel te worden gezien bij het bereiken van je persoonlijke doel(en). Simplysober.nl adviseert niet, maar informeert en draagt kennis over.

De Simply Sober programma’s zijn geen vervanging behandeling of therapie. Bij een afhankelijkheid van alcohol of een verslaving dient zelf contact opgenomen te worden met de eigen huisarts.

3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op het Platform afkomstig is van zowel externe bronnen, als ook eigen ervaringen en observaties.

3.3 Indien de informatie op Simplysober.nl waarnaar verwezen wordt afwijkt van de informatie op de website van de derde partij die bepaalde informatie of een product aanbiedt, dan is de informatie op de website van de desbetreffende derde partij leidend.

3.4 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden middels de Website aan de Deelnemer beschikbaar gesteld zodat de Deelnemer deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op zijn apparaat.

ARTIKEL 4. DE PROGRAMMA’S, DE CHALLENGE EN HET GEBRUIK DAARVAN

4.1 De Programma’s of de Challenge zijn hulpmiddelen om weer in je kracht te komen. Om meer blijdschap en dankbaarheid te ervaren. Gedurende een periode van 7 dagen wordt in het 7-dagen programma bewustwording gecreëerd middels dagelijkse content. In de 30-dagen programma’s worden er op dag basis informatie, tips, tools en hulpmiddelen gegeven om je doel te bereiken.

Bij alle programma’s geldt dat toegang verkregen wordt tegen betaling. Hetzij in andere bedragen afhankelijk van de programma’s. Simplysober.nl kan prijzen veranderen en aanbiedingen doen naar eigen believen.

Middels een eigen persoonlijke account en informatie per mail krijg je dagelijks de beschikking over nieuwe content om je te helpen om je doelstelling te bereiken.

4.2 De Gebruiker kan zelf bepalen wanneer hij gebruik maakt van het Programma of de Challenge. Het Programma of de Challenge is normaliter enkel gedurende de periode van het Programma of de Challenge beschikbaar. Echter Simplysober.nl kan deze periode verlengen naar eigen believen, bijvoorbeeld naar drie maanden na aankoopdatum voor de 30 dagen programma’s.

Informatie in mails zijn uiteraard altijd blijvend beschikbaar voor de Gebruiker.

4.3 Het Platform en de content welke alleen beschikbaar is voor betalende Gebruikers is met name voor deze betalende gebruikers bestemd. Het zonder toestemming van Simplysober.nl delen van deze content is in strijd met de Algemene Voorwaarden. Simplysober.nl mag in dat geval juridische stappen tegen de Gebruiker ondernemen.

4.4 De Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van de door Simplysober.nl aan de Gebruiker verstrekte inloggegevens voor toegang tot het programma of de Challenge. Alle handelingen die op het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend.

4.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om login gegevens van andere Gebruikers te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen en/of verspreiden.

4.6 Het Programma of De Challenge kan voor een Gebruiker per direct worden stopgezet zonder recht op restitutie, indien deze inbreuk op enige artikelen en/of leden van deze Algemene Voorwaarden heeft gemaakt.

ARTIKEL 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De Overeenkomst duurt standaard 7 of 30 dagen, dus zolang het Programma of de Challenge actief is nadat deze is gestart.

Simplysober.nl kan de termijn naar eigen believen verlengen of weer naar de oorspronkelijke duur terugbrengen. De 30 dagen programma’s staan nu tot 90 dagen na aankoopdatum tot je beschikking, zodat je de content langer tot je kunt nemen.

5.2 Automatisch wordt de Overeenkomst ontbonden na afloop van de bij 5.1 genoemde periode.

Daarna is herroeping niet meer mogelijk. We kunnen wel de mails stopzetten, maar er is geen restitutie meer mogelijk.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

6.1 Geld krijg je alleen terug voordat je gestart bent met de Programma’s of de Challenge.

9.1 Omschrijf je probleem en gebruik het contactformulier op de site of mail naar info@esterellevanzanten.nl of info@simplysober.nl.

9.2 Binnen 2 werkdagen krijg je een persoonlijke reactie van mij. Ik streef ernaar je direct te helpen. Mocht dit niet lukken dan laat ik je weten hoe lang ik nodig heb om je probleem uit te zoeken en te verhelpen. Ik streef naar een blije klant en zal mijn uiterste best voor je doen.

ARTIKEL 7. DE PRIJS

7.1 Alle genoemde prijzen op het Platform zijn inclusief 21% BTW.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1 Betaling tot de Programma’s of de Challenge dient vooraf gedaan te worden. Na betaling zal toegang tot de Challenge worden gegeven. Betaling kan via de manieren die daartoe door ons worden aangeboden waaronder iDeal.

ARTIKEL 9. KLACHTENPROCEDURE

Heb je een klacht? Laat het me weten. Dan zoek ik graag met je naar een oplossing.

ARTIKEL 10. GESCHILLEN

Komen wij er echt niet uit met elkaar? Dan rest er nog de mogelijkheid om naar de rechter te gaan. Het Nederlandse recht is van toepassing.

ARTIKEL 11. REVIEWS

11.1 Simplysober.nl kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.

11.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

– alle op het Platform weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen;
– geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden;
– geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
– geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden;
– geen berichten van Simplysober.nl of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
– geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers;
– geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers van het Platform.

11.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. Simplysober.nl kan niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig zijn.

11.4 Gebruiker erkent dat Simplysober.nl niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews van Gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de Review, noch daarna.

11.5 Indien Simplysober.nl tot het inzicht komt dat Reviews op het Platform niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan te passen.

11.6 Simplysober.nl is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van het Platform te vergroten. Daarbij zal Simplysober.nl.nl de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.

11.7 Gebruiker vrijwaart Simplysober.nl voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste onrechtmatige Reviews op het Platform.

11.8 Gebruiker verleent Simplysober.nl een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Reviews te publiceren op het Platform en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Simplysober.nl om bijdragen te wijzigen en/of in te korten.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Gebruik van het Platform en deelname aan het Programma of de Challenge geschiedt geheel op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker bepaalt zelf of het Platform, de content, het programma en de Challenge geschikt zijn voor eigen gebruik. Simplysober.nl is nooit aansprakelijk voor de manier waarop de Gebruiker het Platform en/of de Programma’s of de Challenges gebruikt en/of interpreteert.

12.2 Simplysober.nl doet haar uiterste best om het Platform zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Echter kunnen technische mankementen of onvoorziene problemen ontstaan. Alle aansprakelijkheid van Simplysober.nl hiervan is uitgesloten.

12.3 Simplysober.nl is enkel verantwoordelijk te houden voor schade die direct aan gebruik van het Platform of de Programma’s of de Challenge gerelateerd kan worden en komt door een tekortkoming van Simplysober.nl.

12.4 De aansprakelijkheid van Simplysober.nl is te allen tijde beperkt tot de waarde van de Overeenkomst zoals deze is afgesloten met de Gebruiker.

12.5 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Simplysober.nl, zal de Gebruiker Simplysober.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Simplysober.nl.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

13.1 Indien er omstandigheden zijn die Simplysober.nl krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, dan is Simplysober.nl er niet aan gehouden om enige verplichting uit de Overeenkomst na te komen.

13.2 Indien er blijvende overmacht blijkt te zijn, dan zullen de Overeenkomst tussen Gebruiker en Simplysober.nl worden ontbonden en zal er geen restitutie of schadevergoeding plaatsvinden.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 Op alle op en via het Platform geplaatste content, beelden, logo, programma’s en de Challenges rust het intellectuele eigendom van Simplysober.nl. Het is de Gebruiker verboden om, zonder toestemming van Simplysober.nl of zonder expliciete bronvermelding met hyperlink, enige content te gebruiken, dupliceren of te delen.

14.2 Indien een Gebruiker of partij inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van Simplysober.nl dan is Simplysober.nl gerechtigd hier een passende vergoeding voor te eisen van de Gebruiker of partij die de betreffende inbreuk heeft veroorzaakt.

ARTIKEL 15. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

15.1 Simplysober.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2 Wijzigingen gaan in na publicatie van de wijziging op het Platform of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van het Platform te staken.

ARTIKEL 16. PERSOONSGEGEVENS

16.1 Simplysober.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker van conform de op het Platform gepubliceerde privacy statement.

16.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt deze zijn of haar persoonsgegevens aan het Platform. Deze gegevens zullen worden gebruikt om het programma, de Challenge of ander product of dienst zo goed mogelijk te kunnen afleveren bij de Gebruiker.

ARTIKEL 17. SLOTBEPALINGEN

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en Simplysober.nl is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker en Simplysober.nl en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Simplysober.nl zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

CONTACTGEGEVENS

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met mij op.

Esterelle van Zanten Coaching & Training, Simplysober.nl, www.simplysober.nl, Koedijklaan 20, 1406KZ, Bussum

Email: info@esterellevanzanten.nl

KvK-nummer: 76129918

BTW: 003046479B73